Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen 11. februar 2015

 

§ 1 Navn og hjemsted:  

Foreningens navn er Uggerby Husflid, med hjemsted i Hjørring Kommune.

 

§ 2 Landsorganisation:

Foreningen er medlem af FORA, Læring og Kreativitet i Fælleskab.

 

§ 3 Formål:

Foreningens formål er at fremme og udvikle dansk husflid og dansk identitet gennem folkeoplysende virksomhed samt bevare og videregive husflidens kulturelle værdier.

 

§ 4 Virksomhed:

Formålet søges opnået gennem tilbud om aktivitetsdage, medlemsmøder og fritidsundervisning i forskellige husflidsfag til gensidig inspiration for alle aldersgrupper.

 

§ 5 Medlemmer:

Alle kan blive medlem af foreningen, såfremt de tilslutter sig formålet.

Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

 

§ 6 Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af mindst 5 højst 7 medlemmer. Den konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøde med udsendelse af dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i over­ensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formanden, skolelederen eller 2 bestyrelsesmed­lemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøde. Der skrives referat af møderne.

 

Det er bestyrelsens opgave at:

 1. Ansætte og afskedige en skoleleder.
 2. Udarbejde regnskab.
 3. Føre fortegnelse over foreningens ejendele.
 4. Ajourføring af hjemmesiden.
 5. Markedsfører foreningen.

 

§ 7 Ordinær generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i 1. kvartal og indkaldes ved annoncering mindst 14 dages før.

For­slag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 1 uge før dens afholdelse.

 

Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent

 2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand.

 3. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved skolelederen.

 4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab/regnskaber for forening og kursus­virksomheder.

 5. Drøftelse af forslag for medlemsaktivitet og kursusvirksomhed i det

  Kommende år.

 6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

 7. Fastsættelse af kontingent

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

 9. Valg af revisor

 10. Eventuelt

 

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er to år. På den årlige generalforsamling er skiftevis 2-3 og 3-4 af medlemmerne på valg. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i årets løb, indtræder suppleanten indtil næste generalforsamling.

Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Revisor vælges for 2 år, således at der vælges én hvert år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.

Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og medlemmer over 18 år er valgbar til bestyrelsen.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

 

§ 9 Skoleleder:

Til varetagelse af fritidsundervisningen ansætter og afskediger, bestyrelsen en skoleleder, der er ansvarlig som den pædagogiske ledelse af fritidsundervisningen for børn og voksne. Skolelederen udarbejder un­dervisningstilbud i henhold til den af bestyrelsen udarbejdede virksomhedsplan og træffer de for­nødne aftaler med lærere/instruktører.

 

 

§ 10 Regnskab:

Foreningen vælger selv om man vil føre et samlet regnskab for foreningen og kursusvirksomheden dog skal det klart af regnskabet fremgå at evt. tildelte midler fra folkeoplysningsloven er anvendt til formålet. Regnskabet føres af kassereren der endvidere er ansvarlig for dets midler.

Regnskabet revideres af foreningens 2 revisorer og forelægges generalforsamlingen til godken­delse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Flest mulige af foreningens midler skal opbevares i pen­geinstitut. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i foreningen, med et andet be­styrelsesmedlem. Investeringen over 25.000,- kr. excl. Moms. Skal godkendes af en samlet bestyrelse.

Bestyrelsen bemyndiges til at stifte gæld, til flytning i nye lokaler og eller lovbestemte krav. Bestyrelsen hæfter ikke personligt.

 

§ 12 Vedtægtsændring

Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal, af de fremmødte, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidig udsendt dagsorden. Vedtægterne skal være i overensstemmelse med FORA´s vedtægter.

 

§ 13 Opløsning:

Opløsning af forening kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ned­læggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

 

§ 14 Anvendelse af foreningens ejendom:

Foreningens midler skal ved opløsning sikres til anvendelse ved eventuel genoptagelse af husflidsarbejdet på egnen. Midlerne administreres i hviletiden af, 2 af generalforsamlingen, udpeget personer.

Hvis der ikke efter 5 års forløb, har vist sig mulighed for at genoptage foreningens virksomhed, tilfalder foreningens midler andre lokalforeninger, efter ansøgning.

 

                                                                                        

Således vedtaget på generalforsamling den 11. februar 2015